wałek

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY www.korbus.pl

SPIS TREŚCI

I. Zasady ogólne
II. Regulamin zakupów, zwrotów i reklamacji
III. Polityka prywatności


I. ZASADY OGÓLNE

Administratorem serwisu jest „Korbus” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Korbus, zwane dalej jako Korbus PPHU Andrzej Korbus.
adres: 93-424 Łódź,
ul Rudzianka 7
NIP 7291065610
REGON 470233898
Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Adres elektroniczny: andrzejkorbus@gmail.com
Konto Bre Bank S.A. 26 1140 2004 0000 3302 3225 7421

Udostępniony serwis internetowy umożliwia:

  1. przeglądanie treści informacyjnych dotyczących cech i zastosowania produktów oferowanych przez Korbus PPHU AndrzejKorbus oraz warunków ich zakupu.
  2. kontakt z właścicielem poprzez podanie informacji o adresie siedziby firmy, numerze telefonu i adresie email.
Użytkownik, przeglądając stronę, wyraża akceptację Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.
Korbus PPHU Andrzej Korbus dokłada wszelkich starań, by korzystanie z serwisu było bezpieczne i nie naruszało żadnych praw użytkownika.

II. REGULAMIN ZAKUPÓW, ZWROTÓW I REKLAMACJI

Zakupy

Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkowo.

W celu dokonania zakupu należy wybrać produkt z katalogu (zakładka Katalog) i wysłać do sprzedającego email na adres udostępniony w zakładce Kontakt, z informacją o wybranych numerach produktów i liczbie sztuk. W mailu zwrotnym klient otrzyma informacje dotyczące cen wybranych produktów, terminie i koszcie wysyłki. Ceny jednostkowe zależą od konfiguracji zamówienia. Podstawowy zestaw t.j 1 wałek ze wzorem 1 wałek gąbczasty i 1 uchwyt kosztuje 92,25zł. W cenie tej zawarty jest koszt wysyłki. Ostateczny koszt zostanie podany kupującemu po złożeniu zamówienia  na konkretne produkty.”  

Zwroty

Kupujący może zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyn. W tym celu kupujący powinien złożyć na adres sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy i rezygnacji z zakupu. Taka informacja powinna być skierowana listownie na adres siedziby firmy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy (dane w zakładce Kontakt) w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie zakupu oraz dane do zwrotu opłaty. Sprzedający potwierdzi odebranie oświadczenia i termin, w którym odbierze przesyłkę. Odesłane produkty nie mogą nosić znamion używania.
Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaty na rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zakupu): http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu, kupującemu przysługuje prawo do ich reklamowania. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym (zakładka Kontakt), aby uzgodnić sposób rozpatrzenia reklamacji.
Wzór formularza reklamacji
https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest Korbus PPHU Andrzej Korbus z siedzibą w Łodzi przy ul Rudzianka 7.
Kontakt z firmą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez korespondencję na adres siedziby firmy, kontakt telefoniczny lub mailowy zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Kontakt.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z wymogami i zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W celu wykonania usług: sprzedaży i wysłania zakupionych produktów oraz rozpatrzenia reklamacji, przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy, t.j.:
Imię i nazwisko,
adres e-mail,
adres do korespondencji/wysyłki zakupionych produktów,
nr telefonu,
nr rachunku bankowego

Odbiorcy danych osobowych

W celu realizacji umowy sprzedaży produktów, Państwa dane osobowe są przekazywane dostarczycielom przesyłek, ochrona danych osobowych jest realizowana zgodnie z regulaminami odpowiednich firm (Poczta Polska, firmy kurierskie) W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe:
Imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
nr NIP (jeśli dotyczy)
nr rachunku bankowego
Państwa dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu niż powyższe, nie udostępniamy ich innym podmiotom gospodarczym. Mamy obowiązek, na wezwanie właściwych organów i instytucji, przekazać dane osobowe klientów na podstawie przepisów prawa lub decyzji właściwego organu. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pliki cookies

Nie wykorzystujemy plików cookies, nie prowadzimy żadnych statystyk ani analiz związanych z ruchem uczestników na stronie www. Poprzez odpowiednie opcje przeglądarki internetowej mogą Państwo dostosować ustawienia zapisywania plików cookies w swoich urządzeniach. Korzystając ze strony akceptują Państwo politykę cookies. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo wycofania zgody i inne uprawnienia dotyczące danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usług zgodnie z umową. W celu modyfikowania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać zawiadomienie pocztą elektroniczną lub tradycyjną na podane adresy firmy (zakładka Kontakt) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji usługi oraz przez czas przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po tym czasie dane osobowe są bezpiecznie usuwane.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

wałki

ściany

wałki dekoracyjne

aparaty malarskie

tapety

wałki wzorzyste

wnętrza

przybory malarskie

wystrój

dekoracja wnętrz

narzędzia malarskie

korbus

uchwyty malarskie

malowanie

Andrzej KorbusKorbus601-366-002andrzejkorbus@gmail.com
wzory